0 Comments

Vad är ett sockenvapen?

Vissa svenska socknar har haft heraldiska vapen i många hundra år. Andra är helt nya. Precis som härader. Men eftersom socknarna formellt har upphört väljer vi i Sockenheraldiska institutet att säga hembygdsvapen och hembygdsflaggor.
Sedan Svenskt vapenregister inrättades 2008 har några hembygdsvapen registrerats. De har antagits av hembygdsföreningar, bygdegårdar eller snöscooterklubbar, men alltid i socknens namn och avsett för hela bygden, inte bara föreningen. Vem som registrerar är inte avgörande, det är däremot den folkliga förankringen.

Vad är Sockenheraldiska institutet

Sockenheraldiska institutet är en arbetsgrupp som arbetar med hela Sveriges inofficiella territoriella heraldik, det vill säga vapnen för våra härader, socknar, församlingar och motsvarande regioner.

Arbetsgruppen vill även bidra till att stödja heraldiken inom kommuner, län och landskap samt de numera avskaffade indelningarna städer, köpingar och municipalsamhällen. Målet är att:

  • Dokumentera och sprida kunskap om Sveriges territoriella vapen.
  • Inspirera svenskarna att använda sina territoriella vapen.
  • Inspirera landskapens hembygdsföreningar att anta vapen för socknar som ännu inte har något heraldiskt vapen.

De vapen som finns på denna sida är av tre slag. Antingen är de

  • Formellt godkända av en svensk myndighet (Riksdag, Patens- och registreringsverket, Riks-/statsheraldiker, Kommun eller liknande)
  • Informellt godkända i form av antagna av hembygdsförening eller motsvarande inom socknen
  • Förslag från SHI (eller motsvarande). Dessa vapen ska ENDAST ses som förslag eller inspiration till vidare diskussion. Men det är förstås fritt fram för dig och din socken att använda detta vapen.

Varför heter det Sockenheraldiska institutet?

Det är en lek med ord och en kärvänlig blinkning till Kommunheraldiska institutet som på 1950- och 60-talen på eget initiativ skapade kommunvapen i samband med alla kommunsammanslagningar. Många av dessa vapen antogs också.
Ledande personer i detta institut var Uno Lindgren och Sven Sköld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Aska härad på plats

0 Comments

Aska härads vapensköld Aska häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad…

Bollebygd inlagt

0 Comments

Bollebygds härad, med sina tre socknar, är det första häradet…